Slide สถาบันสอนออนไลน์ สอนออนไลน์ เรียนรู้และเข้าใจบนโลกออนไลน์ด้วยอาจารย์และผู้มีทักษะทางด้านหลักสูตรนั้นๆ ถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจและมีทักษะ เรียนรู้กับเรา
สอนออนไลน์

หลักสูตรเปิดสอน

หลักสูตรเปิดสอนแบบออนไลน์เรียนรู้ง่าย

สอนออนไลน์

เรียนรู้ได้ทุกที

เรียนรู้กับคณาจารย์ได้ทุกที่ที่ต้องการ

สอนออนไลน์

รับใบประกาศนียบัตร

มีใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร

หลักสูตรมาใหม่

View All Courses

หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมzoomอย่างมืออาชีพ

(0 review)
0
student
0
฿800.00
฿800.00

หลักสูตรสร้างเว็บไซต์ด้วยwordpressอย่างมืออาชีพ

(0 review)
0
student
0
฿1,500.00
฿1,500.00

หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

(0 review)
1
student
0
฿890.00
฿890.00

หลักสูตรเปิดสอน

หลักสูตรเปิดสอน

หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมzoomอย่างมืออาชีพ

  • เนื้อหาวิชา 0
  • แบบทดสอบ 0
  • ระยะเวลาเรียน 50 hours
  • ระดับทักษะ ทุกระดับชั้น
  • ภาษา English
  • ผู้เรียน 0
(0 review)
0
student
0
฿800.00
฿800.00

หลักสูตรสร้างเว็บไซต์ด้วยwordpressอย่างมืออาชีพ

(0 review)
0
student
0
฿1,500.00
฿1,500.00

หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

(0 review)
1
student
0
฿890.00
฿890.00

ลงทะเบียนง่ายๆเพียง 4 ขั้นตอน

กรอกรายละเอียดส่วนตัวเพื่อนสมัครสมาชิกเพือลงทะเบียนรายวิชาLearn More
เลือกหลักสูตรที่เปิดสอนของสถาบันสอนออนไลน์Learn More
ทำแบบทดสอบของรายวิชานั้นๆให้ผ่านเกณท์ที่กำหนดLearn More
รับใบประกาศนียบัตรของทางสถาบันสอนออนไลน์Learn More